Logo WEB
inici de curs 23.24.jpg
EL CLAUSTRE 23-24 DE L'INSTITUT MARINA US DESITJA UN BON INICI DE CURS
inici de curs 23.24.jpg
EL CLAUSTRE 23-24 DE L'INSTITUT MARINA US DESITJA UN BON INICI DE CURS
previous arrow
next arrow
Logo R

Servei de reconeixement dels aprenentatges
assolits mitjantçant l'experiència laboral

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral és un servei que presta el centre educatiu i permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit mitjançant l'experiència laboral i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu

A qui s'adreça?

• El servei de reconeixement acadèmic s'adreça a les persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral, d'almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

• Per a participar-hi han d'acreditar haver rebut el servei d'assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l'informe d'assessorament.

• També hi poden participar les persones que hagin fet la fase d'orientació i assessorament o la fase d'assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l'acreditació de les competències professionals relatives a unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí. A tal efecte, presentaran el certificat d'orientació sobre l'acreditació de competències lliurat pel centre.

Què és?

El reconeixement consisteix en una entrevista individual professional de l'aspirant amb la junta de reconeixement (avaluadors) on demostrarà la seva competència en relació a cadascuna de les unitats formatives a reconèixer i conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran les unitats formatives reconegudes.

Oferta de places

Família professional: Electricitat i Electrònica

- Cicle formatiu de grau Superior: Electromedicina Clínica (EEE0) - 8 places

Procediment d'inscripció, preu del servei i calendari

• La sol·licitud del servei es realitzarà de forma presencial, a la secretaria del centre.

• El servei de reconeixement el presta el centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa a reconèixer, que es farà efectiu una vegada el candidat hagi estat admès/a i abans de l'inici del procés de reconeixement.

• L'ordre d'admissió es realitzarà d'acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

• Descarrega calendari

Documents

Sol·licitud servei de reconeixement

Inscripció servei de reconeixement

Reclamació a la llista de reconeixement

Reclamació al resultat final del reconeixement

Llista definitiva candidats admesos 2021-22