logo

facebook30 twitter30 instagram30 rss

Funcions de la secretaria

  1. L'ordenació del règim administratiu del centre d'acord amb les directirus del director.
  2. Actuar com a secretari dels òrgans col·legiats del centre, aixecar acta de les sessions i donar fe dels acords amb el visiplau del director.
  3. Custodiar els llibres i arxius del centre.
  4. Lliurar les certificacions i els documents oficials de l'institut que les autoritats i els interessats sol·licitin.
  5. Confeccionar l'inventari general del centre i tenir cura de la seva actuació.
  6. Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, com a cap del personal d'administració i serveis del centre.
  7. Elaborar l'avantprojecte del pressupost del centre.
  8. Vetllar pel manteniment i conservació general del centre d'acord amb les indicacions del director i la normativa vigent. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui.
  9. Confeccionar els horaris acadèmics en col·laboració amb la resta de l'equip directiu i elaborar la distribució dels grups de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica.
  10. Qualsevol altra funció que li encomani el director dins el seu àmbit de competències.


Al web de l'Institut Marina utilitzem cookies de millora del rendiment i d'anàlisi estadística. Pots trobar més informació aquí.