logo

facebook30 twitter30 instagram30 rss

Administració i finances (CFGS)

 

DUAL

 

 

La formació dual

DUU

 

 

 

 

Títol

Tècnic Superior en Administració i Finances

Durada

2000 hores, 1650 de formació al centre educatiu durant dos cursos acadèmics i 350 hores en centres de treball.

Competència general

Organitzar i realitzar l’administració i gestió de personal, les operacions econòmicofinanceres, i la informació i assessorament a clients o usuaris, tant en l’àmbit d’empresa pública com privada.

Contingut del currículum

 •     Gestió d’aprovisionament.
 •     Administració pública.
 •     Gestió financera.
 •     Aplicacions informàtiques.
 •     Recursos humans.
 •     Auditoria.
 •     Comptabilitat superior i fiscalitat.
 •     Formació i orientació laboral.
 •     Gestió comercial.
 •     Projecte empresarial.

Sortides professionals

 •     Comptable.
 •     Responsable de tresoreria.
 •     Administratiu de gestió de personal.
 •     Administratiu comercial.
 •     Administratiu de banca i d’institucions financeres.
 •     Auxiliar d’auditoria.
 •     Gestor administratiu.

Accés directe a estudis universitaris

 •     Ciències empresarials.
 •     Relacions laborals.
 •     Gestió i administració pública.
 •     Estadística.
 •     Enginyeria tècnica en informàtica de gestió.
 •     Treball social.
 •     Biblioteconomia i documentació.
 •     Tècnic en empreses i activitats turístiques.
 •     Educació social.
afi


RESUM DE CONTINGUTS
 
 
 
 MP1- Comunicació i atenció al client (132 hores)

Processos de comunicació oral a l'empresa i atenció al client, Processos de comunicació escrita a l'empresa i atenció al client, Gestió documental, arxiu i registre, Documentació en anglès i pàgines Web  (Nova UF).

MP2 - Gestió de la documentació jurídica i empresarial (132 hores)

Organització de la documentació jurídica empresarial, Contractació empresarial, Tramitació davant de les Administracions Públiques.


MP3 - Procés integral de l'activitat comercial (264 hores)

Patrimoni i metodologia comptable, Fiscalitat empresarial, Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria, Registre comptable i comptes anuals.

MP4 - Recursos humans i responsabilitat social corporativa (66 hores)

Processos administratius de recursos humans, Reclutament i desenvolupament professional.

MP5 - Ofimàtica i procés de la informacio (132 hores)

Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades, Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escritaGestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d'aplicacions.

MP6 - Anglès (132 hores)

Anglès tècnic.

MP7 - Gestió de recursos humans (99 hores)

Procés de contractació, Retribucions, nòmines i obligacions oficials.

MP8 - Gestió financera (165hores)

Fonts de finançament i selecció d'inversions, Fonts de finançament i selecció d'inversions.

MP9 - Comptabilitat i fiscalitat (198 hores)

Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria, Comptabilitat de costos, Anàlisi econòmic, patrimonial i financer.

MP10 - Gestió logística i comercial (99 hores)

Planificació de l'aprovisionament,Selecció i control de proveïdors, Operativa i control de la cadena logística.

MP11 - Simulació empresarial   (99 hores)

Simulació empresarial.

MP12 - Formació i orientació laboral  (99 hores)

Prevenció de riscos laborals, Incorporació al treball.

MP13 - Empresa i iniciativa emprenedora (33 hores)

Projecte d'administració i finances.

MP14 – Formació en centres de treball (350 hores)


Borsa de treball

Un alt percentatge dels nostres alumnes troben feina en acabar el Cicle Formatiu.


 


Al web de l'Institut Marina utilitzem cookies de millora del rendiment i d'anàlisi estadística. Pots trobar més informació aquí.